Algemene voorwaarden

Door het ondertekenen van de bestelopdracht, het aanvaarden van de levering of van de factuur verklaart de koper kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verbindt hij zich tot naleving ervan.

Levering

Alle goederen worden geleverd onder het stelsel van “Free Carrier” (FCA) (Vrachtvrij tot vervoerder). Voor iedere levering van goederen en diensten worden vervoer- en verpakkingskosten aangerekend in functie van het gewicht, de afstand en de wijze van verzending. De verzekering tegen transportschade van de goederen is de verantwoordelijkheid van de klant.

Door ons opgegeven leveringstermijnen worden steeds vrijblijvend verstrekt. In geen geval zal het overschrijden van deze termijnen door de koper kunnen ingeroepen worden als reden voor de ontbinding van zijn bestelling of voor het aanrekenen van een schadevergoeding.

In geval van vertraging van de levering, door toedoen van de koper, zijn de stockagekosten integraal ten laste van de Koper.

Annulatie

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper.

In geval van annulering is de klant de reeds gemaakte kosten door de verkoper verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding van 5% van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper. Deze forfaitaire vergoeding dekt de vaste administratieve kosten en een mogelijke winstderving.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot bij volledige betaling van de overeenstemmende factuur.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, broncodes, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij verkoper zelf of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

Klachten

Een klacht is slechts geldig wanneer zij ons binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven wordt meegedeeld. Bij gebrek aan protest wordt de klant geacht de factuur alsook deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straffe van verval, binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst der goederen per gemotiveerd aangetekend schrijven worden vermeld. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken of beschadigingen.

Waarborg

Voor de door ons geleverde of geproduceerde goederen geldt een waarborg voor verborgen gebreken gedurende een periode van 12 maanden, voor zover:

  • het gebrek de goederen in ernstige mate ongeschikt maakt voor het gebruik, waarvoor ze gewoonlijk bestemd zijn of voor het speciale gebruik dat uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst;
  • de goederen op vakkundige wijze werden gemonteerd (in geval de montage niet door de Verkoper gebeurt);
  • de goederen op normale wijze werden gebruikt, of minstens in de bijzondere omstandigheden die uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst;
  • de gebreken ons werden gemeld bij aangetekend schrijven binnen redelijke termijn nadat het gebrek werd ontdekt of had moeten ontdekt worden.

Onze waarborg kan bijgevolg niet worden ingeroepen:

  • ingeval van verkeerd gebruik van het product;
    ingeval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van de verkoper – leverancier;
  • ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
  • ingeval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;
  • ingeval (opzettelijk) schade aan het product wordt veroorzaakt door de koper (medecontractant) of zijn aangestelden.

De waarborg beperkt zich tot de vervanging van ondeugdbaar bevonden onderdelen. De uiteindelijke beslissing tot aanvaarding van een waarborgaanvraag ligt onherroepelijk bij de fabrikant van de betrokken onderdelen.

Exoneratiebeding

Onze eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot de werkelijk geleden directe schade aan de koper, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan derden wij dienen de cliënt in deze hypothese niet te vrijwaren.

Voorschotten of waarborgen
Wij behouden ons het recht om voorschotten of waarborgen te vragen van onze kopers.

Betaling & factuurvoorwaarden

Alle facturen zijn zonder enige korting contant betaalbaar. Alle klachten dienen binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk geprotesteerd te worden. Bij gebrek aan protest wordt klant geacht de factuur alsook deze algemene voorwaarden aanvaard te hebben.

In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal, buiten de rappelkost van €50, van rechtswege een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf vervaldag factuur en een schadeloosstelling van 10% forfaitair (met een minimum van 150 €) aangerekend worden.

Geldigheid van onze prijzen bij bestelling

Coenco behoudt zich het recht om de prijzen van een bestelling te wijzigen indien het voorschot niet ontvangen wordt binnen de 3 maanden na bestelling door de klant.

Coenco behoudt zicht het recht om de prijzen van een bestelling te wijzingen indien de goederen en diensten, omwille van een oorzaak die buiten de verantwoordelijkheid van Coenco ligt, niet geleverd kunnen worden binnen het jaar na ontvangst van het voorschot.

Toepasselijk recht en betwistingen

De rechtsverhoudingen tussen verkoper en koper zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels van Belgisch recht, in het bijzonder regels van het Belgisch internationaal privaatrecht, die tot de toepassing van buitenlandse rechtsregels leiden.

Alleen rechtbanken van West-Vlaanderen zijn bevoegd voor betwisting die voortvloeien uit door ons geleverde goederen of diensten of verrichtingen met betrekking tot deze.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden

Onze algemene verkoopsvoorwaarden annuleren en vervangen alle hiermede tegenstrijdige of aanvullende bepalingen of voorwaarden vermeld op het aankooporder of op andere documenten van de koper. Afwijkingen op onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig mits uitdrukkelijke schriftelijke mededeling hiervan aan de koper.